0882 55 66 94, Офис Стара Загора - бул. „Славянски“ №45 ет. 3 office@bultrading.bg

СИСТАН® Екозом

Системен фунгицид от групата на триазолите с предпазно и лекуващо действие за борба срещу болести по лозя, овощни и зеленчуци
Основна информация
Лист за безопасност

Описание

Систан Екозом е фунгицид със системно, лечебно и изкореняващо действие. Той се поема до един час след третиране от зелените части на растенията. Разпространява се акропетално чрез ксилема в цялото растение. Продукта унищожава причинителите на болестта, като инхибира биосинтеза на ергостерол, стопира растежа на хифите и разрушава клетъчната стена на гъбата-патоген. Систан Екозон блокира инфекция от струпясване по ябълката до 96 часа след нейното възникване. Притежава дълго последействие – транслоцира се и в новия прираст.

1. Разход на работен разтвор
• Лозя – 40-60 л/дка
• Овощни – 60-100 л/дка
• Зеленчуци – 40-60 л/дка
• Цветя – 40-60 л/дка
2. Температурен диапазон на приложение
• Най-добро усвояване на продукта се получава при темперетури от 8 °С и до 25 °С.
3. Усвояване от културата
• Дъжд паднал 1 час след употребата, не намаля ефикасността на продукта.
4. Смесимост с други ПРЗ
• Продукта може да се смесва с повечето употребявани в практиката хербициди, инсектициди, растежни регулатори и листни торове, но поради многообразието и различието на киселинността и твърдостта на водата се препоръчва да се направи тест за смесимост преди употреба.
5. Не се препоръчва
• Употреба на продукта при температури под 6 °С, както и температура над 25 °С.

Допълнителна информация

Марка