0882 55 66 94, Офис Стара Загора - бул. „Славянски“ №45 ет. 3 office@bultrading.bg

КЛЕРАНДА®

Широкоспектърен хербицид за Clearfield хибриди маслодайна рапица, контролиращ едновременно житни и широколистни плевели вкл. синал, овчарска торбичка, лайка, лепка и самосевки от житни култури.
Основна информация
Лист за безопасност

Описание

Революция в отглеждането на Clearfield хибриди маслодайна рапица. НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ Клеранда® е широкоспектърен двукомпонентен хербицид, който след приложение се поема от надземните и подземните части на чувствителните плевели, пренася се до всички растежни точки, като предизвиква стопиране на растежа, некроза и накрая загиване на плевелите. Благодарение на едновременното си почвено и листно действие
Клеранда® осигурява контрол и на по-късно поникващите плевели (контрол на вторичното заплевеляване). Без наличие на конкуренция през пролетта рапицата стартира своето развитие, засенчва и не дава шанс на плевелите под нея.
Добавянето на аджуванта ДЕШ осигурява по-доброто прилепване и проникване на активните вещества в плевелите. ДЕШ повишава ефикасността на Клеранда® при студено време.
1. Работен разтвор: 15-20 л/дка.
2. Температурен диапазон на приложение
a. Най-добро усвояване се получава при температури над 8 °С и под 25 °С.
3. Усвояване от плевелите – Дъжд, паднал 1 час след третиране не намалява ефикасността на продукта.
4. Смесимост с други ПРЗ
a. Cleranda® е смесим с други продукти за растителна защита (фунгициди,инсектициди и листни торове), но поради различната твърдост и температура на водата се препоръчва направата на тест за смесимост, и винаги да се спазва описаната последователност на смесване.
i. Напълнете пръскачката до ½ с вода и след това добавете Cleranda® след разтварянето на продукта добавете и аджуванта ДЕШ докато разбъквате, допълвайки останалата част на пръскачката с вода.
ii. При смесимост с други продукти за растителна защита напълнете пръскачката до ½ с вода добавете Cleranda®->вода->друг продукт->вода->ДЕШ.
б. За постигане на максимална хербицидна ефикасност винаги използваите Cleranda® съвместно с аджуванта ДЕШ 100мл/дка.
Употребата на ДЕШ:
i. Подобрява ефикасноста на продукта
ii. Снижава РН и повърхностното напрежение на разтвора
iii. Предотвратява възможно намаляване на хербицидната ефикасност при ситуации като ниска атмосферна влажност, високи t°
iv. Разширен спектър на действие спрямо плевели с по-дебел восъчен налеп върху листната повъвхност, включително и ливадна власатка
5. Влияние на продукта в сеитбооборота.
a. Няма негативно последействие за следващите култури при нормална вегетация.
6. Основни стъпки при борба със самосевки от Clearfield рапица.
a. Мероприятия по време на сеитба и жътва. – Целта е да се избягва разпиляване на семена от едно поле на друго при засяване отглеждане и прибиране на реколтата
б. Следжътвени мероприятия. Целта е провокиране поникването на наличните плевелни и рапични семена в почвата чрез плитки следжътвени обработки на не повече от 5 см дълбочина.
в. Мероприятия в следваща култура
i. Време на сеитба на житните култури – първите сеитби на житни култури е добре да започнат от рапичните полета. Това ще позволи на житните посеви да влязат по-рано във фаза братене, което от своя страна дава възможност за използването на широк набор от хербициди още наесен
ii. Хербициди – Препоръчително е добавянето или използването на хербициди извън групата на блокаторите на синтеза на ALS
iii. В пшеница и ечемик се препоръчва употребата на Мустанг (флорасулам +2,4 Д) или друг противошироколистен хербицид към който да се добавят 50 мл чист 2,4 Д съдържащ продукт. В зависимост от степента на поява на самосевките, техният контрол може да се извърши през есента или пролетта. И в двата случая се препоръчва да се спазват следните мерки:
(1) Житните култури да са влезли във фаза братене (да се вижда вече оформен брат)
(2) Пролетта третиранията да се извършват до края на фаза братене (преди 1-ви стъблен възел)
(3) Температурите към момента на третирането да са над 10-12°С и под 23-25 °С
(4) Ако се очакват отрицателни температури или трайни захлаждания към момента на третиране и в рамките на 10 след него,третирането трябва да се отложи
(5) Културите да са в добро състояние и да не са под стрес в резултата на измръзване, резки температурни амплитуди или хранителен недостиг
iv. Царевицата е другата култура която би могла да се появи в сеитбообората след рапица. Продуктитите които се препоръчват са същите, описани при пшеница и ечемик, както и продукти на база Бентазон, Топрамезон, Темботрион, Мезотрион
7. Не се препоръчва:
a. Приложение на посеви подложени на:
i. Резки температурни амплитуди (голяма разлика между дневната и нощната температури)
ii. Наводнени посеви
iii. Силно депресирани посеви в резултат на засушаване
iv. Във връзка с добрите земеделски практики и опазването на подпочвените води да се прилага повече от веднъж на 3 год. ПРЕД

Допълнителна информация

Марка