0882 55 66 94, Офис Стара Загора - бул. „Славянски“ №45 ет. 3 office@bultrading.bg

БАЗАГРАН

Селективен вегетационен хербицид за борба срещу едногодишни и многогодишни широколистни плевели при редица култури
Основна информация
Лист за безопасност

Описание

Базагран е вегетационен контактен хербицид с бърз инициален ефект, който се поема от зелените части на плевелите, нарушава фотосинтезата – вследствие на което те изсъхват и бързо загиват. Ефектът от третирането се проявява много бързо – след 2-3 дни. Благоприятните климатични условия за интензивен растеж на плевелите подобряват и ускоряват хербицидното действие.
1. Работен разтвор – 20-30 л/дка.
2. Температурен диапазон на приложение:
a. Най-добро усвояване се получава при температури над 8 °С и под 25 °С.
3. Усвояване от плевелите:
a. До 5-6 часа след третиране
б. Валежи до час след пръскане могат да понижат ефекта от хербицида. В този случай може да се очаква само частичен ефект и да се наложи пръскането да се повтори.
4. Смесимост с други ПРЗ:
а. Базагран може да се смесва с фунгициди и листни торове но поради различната твърдост и температура на водата се препоръчва направата на тест за смесимост.
б. Не се препоръчва смесването с противожитни хербициди, поради опасност от намаляване на селективноста на културите при лоши климатични условия.
5. Влияние на продукта в сеитбооборота:
a. Няма негативно последействие за следващите култури при нормално протекла вегитация.
б. Във връзка с добрите земеделски практики и опазването на подпочвените води БАСФ препоръчва да
се спазват следните предпазни мерки:
i. да не се прилагат бентазон съдържащи продукти повече от 1,5 кг активно вещество на хектар за една година
ii. Да се осигури нетретиран защитен пояс с ширина от 5 метра в близост до повърхностни води.
iii. Не се препоръчва третиране на площи с високи подпочвени води (с височина на подпочвените води <= 1 м от повърхността). iv. Не се препоръчва употреба в карстови райони. v. Не се препоръчва употреба на полощи с хумусно съдържание под 1%. 6. Не се препоръчва: a. Приложение при посеви подложени на: i. Резки температурни амплитуди (голяма разлика между дневната и нощна температури) ii. Наводнени посеви. iii. Силно депресирани в резултат на засушаване. б. Използването на базагран в леща. в. Използване при температури над 25 °С и горещо време защото могат да се получат слаби пригори (бели петна) по листата на културите, които в последствие бързо се въстановяват (след 2-4 седмици) но това не се отразява отрицателно на добива. ПРЕДИМСТВА: - Базагран е вегетационен контактен хербицид с бърз инициален ефект - Ефектът от третирането се проявява много бързо – след 2-3 дни.

Допълнителна информация

Марка