0882 55 66 94, Офис Стара Загора - бул. „Славянски“ №45 ет. 3 office@bultrading.bg

КАМБИО®

Селективен вегетационен системно-контактен
хербицид с бърз инициален ефект за борба срещу
едногодишни и многогодишни широколистни
плевели при царевица, пшеница и ечемик
Основна информация
Лист за безопасност

Описание

Камбио е вегетационен системно-контактен хербицид с бърз инициален ефект. НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ Действието върху плевелните растения се изразява в инхибиране процеса на фотосинтеза и стопиране деленето на клетките. До 24 часа се наблюдават признаци на хербицидно действие, а до няколко дни следва и пълното загиване на плевелите.
1. Работен разтвор 15-20л/дка.
2. Температурен диапазон на приложение – най-добро усвояване се получава при температури над 10 °С и под 25 °С.
3. Усвояване от плевелите – до час след третиране.
4. Смесимост с други ПРЗ.
a. Камбио може да смесва с фунгициди, противожитни хербициди, листни торове и инсектициди, но поради различната твърдост и температура на водата се препоръчва направата на тест за смесимост
б. За едновременен контрол на всички житни и широколистни плевели Камбио може да се смесва с Келвин Топ.
в. Камбио е надежно решение за контрол на самосевки от рапица, както и самосевки от слънчоглед.
г. Камбио е ефикасен и се препоръчва да се прилага при по сухо време и ниска атмосферна влага. Топлото и слънчево време спомагат за по-активно „поглъщане“ на хербицида и по-бързото и сигурно развитие на плевелите.
5. Влияние на продукта в сеитбооборота: няма негативно последействие за следващите култури при нормална вегетация.
6. Не се препоръчва:
a. Приложение при посеви, подложени на:
i. Резки температурни амплитуди (голяма разлика между дневната и нощна температури)
ii. Наводнени посеви.
iii. Силно депресирани в резултат на засушаване.
iv. В резервоарна смес с противожитни хербициди да не се добавят листи торове и органофосфорни инсектициди.
б. Във връзка с добрите земеделски практики и опазването на подпочвените води БАСФ препоръчва да се спазват следните предпазни мерки:
i. да не се прилагат бентазон съдържащи продукти повече от 1,5 кг активно вещество на хектар за една година
ii. Да се осигури нетретиран защитен пояс с ширина от 5 метра в близост до повърхностни води.
iii. Не се препоръчва третиране на площи с високи подпочвени води (с височина на подпочвените води <= 1 м от повърхността). iv. Не се препоръчва употреба в карстови райони. v. Не се препоръчва употреба на полощи с хумусно съдържание под 1%. ПРЕДИМСТВА - Чисто поле, благодарение на отличния контрол върху всички широколистни плевели - Системно-контактен хербицид, който Ви осигурява бързина и сигурност - Изключително селективен и ефективен, дори при високи температури

Допълнителна информация

Марка