Палас 75 ВГ

Продукт, Производител

Активно вещество

Доза/дка (концентрация)

Култура, вредител, при който се прилага продуктът

ЛД 50 орално за плъх

Карантинен срок в дни

Категория за употреба

ПАЛАС 75 ВГ

 

Дау Агросайънсис

Удостоверение № 01118-ПРЗ/01.02.2011 г.

Издание: 1/01.02.2011 г.

Валидно до: 18.01.2014 г.

75 г/кг пироксулам

20 г/дка

25 г/дка

срещу едногодишни житни и широколистни плевели при:

-пшеница - внася се във фаза братене на културата, 3-5 лист (начало на братене на житните плевели) и 2-4 до 4-8 лист на широколистните плевели

 

 
-
3