Камбио СЛ

Продукт, Производител

Активно вещество

Доза/дка (концентрация)

Култура, вредител, при който се прилага продуктът

ЛД 50 орално за плъх

Карантинен срок в дни

Категория за употреба

КАМБИО СЛ

 

БАСФ СЕ

Удостоверение №

240/25.02.2005г.

 

320 г/л

бентазон+

90 г/л дикамба

 

 

срещу широколистни плевели при:

1700
-
3
125 мл/дка

пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите

200 мл/дка

царевица - внася се във фаза 3-5 лист на културата и плевелите

 

Селективен вегетационен системно-контактен

хербицид с бърз инициален ефект за борба срещу

едногодишни и многогодишни широколистни

плевели при царевица, пшеница и ечемик

 

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА

1. КАМБИО е по-ефикасен и се препоръчва да се прилага при

по-сухо време и ниска атмосферна влага.

2. Топлото и слънчево време спомагат за по-активно „поглъ-

щане” на хербицида и по-бързото и сигурно загиване на пле-

велите.

3. КАМБИО може да се използва в широк температурен диа-

пазон включително и при температури до 28 C°.

4. За пълен и едновременен контрол на всички житни и широ-

колистни плевели при царевица КАМБИО да се смеси с КЕЛ-

ВИН ТОП.

5. Препоръчителен разход на работен разтвор с наземна тех-

ника - 15-30 л/дка

• Отличен контрол на всички широколистни

плевели вкл. паламида и бутрак

• Бърз инициален ефект

Чисто поле от широколистни плевели

Единственият системно-контактен хербицид

Бързина и сигурност в борбата срещу плевелите

Изключително селективен и ефективен дори и

при високи температури

Достигане на пълният добивен потенциал на

културата - никакъв стрес върху царевицата

 

КОНТРОЛИРАНИ ПЛЕВЕЛИ

 

Широколистни плевели

Лайка XXX

Лепка XXX

Бяла куча лобода XXX

Обикновен щир XXX

Разстлан щир XXX

Хибриден щир XXX

Звездица XXX

Тученица XXX

Врабчови чревца XXX

Обикновен спореж XXX

Попова лъжичка XXX

Бутрак XXX

Абутилон XXX

Паламида XXX

Млечка XXX

Росопас XXX

Врабчово семе XXX

Черно куче грозде XXX

Пача трева XXX

Млечок XXX

Овчарска торбичка XXX

Татул XXX

Дива ряпа XXX

Фасулче XXX

Червена мъртва коприва XXX

Разстлана лобода XX

Обикновена галинзога XX

Див коноп XX