Гоал 2 Е

Продукт, Производител

Активно вещество

Доза/дка (концентрация)

Култура, вредител, при който се прилага продуктът

ЛД 50 орално за плъх

Карантинен срок в дни

Категория за употреба

ГОАЛ 2 Е

 

Дау Агросайънсис

 Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2011г.

 Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2012г.

 Удостоверение №244/04.01.2005г.

240 г/л оксифлуорфен

80 мл/дка

срещу едногодишни и някои многогодишни широколистни плевели при:

слънчоглед - внася се вегетационно за културата и фаза 2-4 лист на плевелите

5000
45
3
80-100 мл/дка

слънчоглед - след сеитба, преди поникване

100 мл/дка

соя, фъстъци, памук - внася се след сеитба, преди поникване на културите;

домати и пипер (разсадни), тютюн - внася се преди разсаждане;

ориз (срещу кандри) - внася се във фаза 2-4 лист на плевелите

100-150 мл/дка

лук I-ва год. - внася се след сеитба, преди поникване на културата

лук (едногодишен за глави) - внася се след фаза 3-4 лист на културата

100-200 мл/дка

бор (бял и черен) и смърч (семенилища   I-ва год.) - внася се 6 седмици след поникването

150 мл/дка

лук II год. - внася се след засаждане, преди поникване на културата

зеле - внася се преди разсаждане

150-200 мл/дка

овощни градини, лозя - внася се вегетационно (април-май)

200 мл/дка

розмарин - внася се през невегета-ционния период на културата

200-300 мл/дка

овощни разсадници - внася се рано напролет, преди поникване на плевелите

200-400 мл/дка

бор (бял и черен) и смърч (II, III годишни семенилища и школи) - внася се преди или по време на вегетацията (юни-юли)

малини - внася се рано напролет, преди вегетацията на културата и непоникнали плевели

350 мл/дка

градински чай - внася се рано напролет, преди вегетацията

Забележка: при слънчоглед и памук е възможна проява на фитотоксичност, която в последствие се преодолява