Ларен 20 СГ

Продукт, Производител

Активно вещество

Доза/дка (концентрация)

Култура, вредител, при който се прилага продуктът

ЛД 50 орално за плъх

Карантинен срок в дни

Категория за употреба

ЛАРЕН 20 СГ

 

ДюПонт ИО

Удостоверение № 570/14.10.2008г.

 

200 г/кг метсулфурон -метил
3 г/дка

срещу едногодишни широколистни в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели вкл. лепка при:

 

пшеница и ечемик - внася се след 3 лист на културата и ранни фази на плевелите

>5000
-
3