Хусар МАКС ВГ + БИОПАУЪР

Продукт, Производител

Активно вещество

Доза/дка (концентрация)

Култура, вредител, при който се прилага продуктът

ЛД 50 орално за плъх

Карантинен срок в дни

Категория за употреба

ХУСАР МАКС ВГ+ БИОПАУЪР

 

Байер Кропсайанс

Удостоверение № 322/06.01.2006г.

 Биопауър

 

30 г/кг мезосулфурон + 30 г/кг йодосулфурон + антидот (мефенпир-диетил) + прилепител

20 г/дка + Биопауър - 40 мл/дка;

25 г/дка + Биопъуър - 50 мл/дка

срещу едногодишни житни и широко-листни в т.ч. слабочувствителни на хор-моноподобните хербициди плевели при:

пшеница - внася се от фаза 3-ти лист до края на братене на културата.

Заб.: ниската доза се препоръчва срещу широколистни, а високата срещу житни плевели (див овес, лисича опашка)

5000
-
3