Дерби Супер

Продукт, Производител

Активно вещество

Доза/дка (концентрация)

Култура, вредител, при който се прилага продуктът

ЛД 50 орално за плъх

Карантинен срок в дни

Категория за употреба

ДЕРБИ СУПЕР

 

Дау АгроСайънсис

Удостоверение № 01973-ПРЗ/16.03.2010г.

Издание: 1/16.03.2010г.

150,2 г/кг флорасулам+

300,5 г/кг аминопиралид-калий

 

2,5-3,3 г/дка

срещу широколистни в т.ч. устойчиви на хормоноподобните хербициди плевели  при:

пшеница - внася се във фаза братене на културата.

Забележка: високата доза се прилага при преобладаващо заплевеляване с паламида

>5000
-
3

 

Вегетационен системен хербицид за борба

срещу едногодишни и многогодишни

широколистни плевели

 

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА

1. Ниската доза се използва в изключително ранна фаза от

развитието на плевелите.

2. За гарантиране на отличен ефект се препоръчва дозата

от 3,3 гр/дка.

3. Дерби Супер ВГ може да се смесва с фунгициди,

противожитни хербициди, листни торове и инсектициди,

но преди това се препоръчва да се направи тест за смесимост.

4. За едновременен контрол на болести и плевели да се смесва

с Дует Ултра или Танго Супер.

5. След нормално протекла вегетация и спазване на добрите

земеделски практики по отношение изискванията на следва-

щите култури в сеитбооборота, Дерби Супер ВГ не проявява

персистентност в почвата.

6. Дерби Супер ВГ е надеждно решение за контрол на само-

севки от слънчоглед, включително от CLEARFIELD и Експрес

толерантни хибриди.

7. Разход на работен разтвор 15-30 л/дка

Две активни вещества с различен механизъм на

действие

• По-добър контрол на плевелите

• Застраховка от поява на

резистентност

Отличен контрол на икономически важните плевели

включително проблемните паламида, лайка и лепка

Чисто поле от плевели

Ефикасност срещу самосевки слънчоглед включително

от хербицид толерантни (CLEARFIELD и Експрес)

Дълъг период на приложение

Без ограничения от фазата на културата

Отлична селективност към културата

Отлична ефективност и при ниски температури

По-малко зависими от климата в

моментите на приложение

Напълно селективен към културата

Възможност на растенията да разкрият

добивният си потенциал

Висококачествена водоразтворима формулация

Лесно приготвяне на работният разтвор

 

КОНТРОЛИРАНИ ПЛЕВЕЛИ

Паламида XXX

Трирога лепка XXX

Лайка XXX

Полско подрумче XXX

Полски синап XXX

Див мак XXX

Полска ралица XXX

Колендро XXX

Мъртва коприва XXX

Врабчово семе XXX

Обикновена скърбица XXX

Полска теменужка XXX

Попова лъжичка XXX

Родилна трева XXX

Полско лютиче XXX

Вторично поникнал слънчоглед

/Включително от хербицид

толерантните хибриди/