Трофи Супер 840 ЕК

Продукт, Производител

Активно вещество

Доза/дка (концентрация)

Култура, вредител, при който се прилага продуктът

ЛД 50 орално за плъх

Карантинен срок в дни

Категория за употреба

ТРОФИ СУПЕР 840 ЕК

 

Дау Агросайънсис

Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2011г.

Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2012г.

Удостоверение №

365/29.06.2006г.

840 г/л ацетохлор+

28 г/л антидот (фуриразол)
200-250 мл/дка

срещу срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:

слънчоглед - внася се след сеитба, преди поникване на културата

2148
-
2
200-300 мл/дка

царевица - след сеитба, преди поникване

300 мл/дка

памук - след сеитба, преди поникване

 

Почвен хербицид за борба срещу едногодишни

житни и някои широколистни плевели при царе-

вица, слънчоглед и памук

 

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА

1. Третирането да се извършва след сеитба преди поникване

на културата.

2. За оптимална ефикасност на продукта Трофи Супер трябва

да се внесе върху добре обработена, без буци и с нормална

влажност почва, без растителни остатъци и поникнали пле-

вели.

3. Ниските дози да се прилагат при ниска плътност на запле-

веляване. Високите дози се прилагат при тежки по механичен

състав почви и висока степен на заплевеляване.

4. При сухи условия се препоръчва да се извърши инкорпориране

на Трофи Супер в почвата с леки брани на дълбочина 2-3 см.

5. Препоръчително количество работен разтвор 20-30 л/дка

с наземна техника.

 

КОНТРОЛИРАНИ ПЛЕВЕЛИ

Лисича опашка XXX

Видове кощрява XXX

Ветрушка XXX

Кокошо просо XXX

Кръвно просо XXX

Балур от семе XXX

Видове щир XXX

Черно куче грозде XX

Тученица XX

Галинзога XX

Звездица XX

Бяла куча лобода X

Пача трева X

Лападоволистно пипериче X

Фасулче X

Ефикасност в %

по-голяма от 95% XXX

от 80% до 95% XX

по-малка от 80% X